شرکت صادرات کشمش

شرکت صادرات کشمش پلویی آفتابی

در برخی از مناطق کشور، شرایط به گونه ای محیا شده است تا از انواع انگور کشمش های گوناگونی تهیه شود که نوعی از آن کشمش پلویی آفتابی می باشد. به دلیل آن که این نوع

بیشتر بخوانید